บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด

เราคือบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและให้คำแนะนำทางการตลาด เรานำเสนอ International Business and Glocal Marketing Solutions รวมทั้งให้คำปรึกษาการตลาดแก่บริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและขยายตัวสู่ต่างประเทศ ซึ่งสามารถทำได้โดยอาศัยการพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ความเป็นสากล (Internationalization strategies) และกลยุทธ์ดิจิทัล (Digitalization strategies) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ปรึกษาการตลาดที่เสนอกลยุทธให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อันจักส่งผลดีต่อรายได้และการเติบโตของบริษัทในเชิงธุรกิจและการตลาด

ความสำเร็จของผู้ประกอบการเกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การบริหารต้นทุนที่ดี การรักษาฐานลูกค้าเดิม และการเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายทางธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินกลยุทธ์การส่งออก การนำเข้า การลงทุนระหว่างประเทศในตลาดเป้าหมาย

บริการที่ปรึกษาทางการตลาดและธุรกิจของเราจะช่วยให้ธุรกิจของท่าน :

  • สร้างรายได้และเติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในประเทศและขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ

  • ปรับแนวทางและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ความเป็นสากลให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ตลาดโลก

  • มีที่ปรึกษาธุรกิจ การบริหารจัดการเครือข่ายที่ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ ทั้งกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

  • มีที่ปรักษาการตลาดพร้อมระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้เล่นที่สำคัญในตลาดเป้าหมายเดิมและตลาดเป้าหมายใหม่

  • ได้รับข้อมูลของตลาดเป้าหมายและข้อมูลโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

หลักการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจเรา:

  • Partnership เราทำงานและเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเสมือนเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับท่าน ปัญหาของลูกค้า คือ ปัญหาของเรา

  • Workability and Practicality นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้จริง

  • Solution and Outcome Oriented Approach  พัฒนา Business solutions โดยมุ่งเน้นวิธีการแก้ปัญหาและผลลัพธ์เป็นสำคัญ

ส่งอีเมลล์ถึงเราได้ที่

Email: consultant@greennetworks8.com

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว