จัดงานอีเว้นท์และจัดสัมมนา

เรารับจัดงานอีเว้นท์และจัดสัมมนา สำหรับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ โดยบริการของเราครอบคลุมตั้งแต่

  • ออกแบบงาน

  • การคัดเลือกวิทยากร

  • การจองสถานที่

  • การหาสปอนเซอร์

  • การวางแผนงบประมาณ

  • การออกตั๋วและจำหน่ายบัตรทั้งออนไลน์และออฟไลน์

  • การทำระบบสมาชิก

  • การบันทึกรายละเอียดผู้เข้าร่วมงาน

  • การบริหารจัดงานอีเว้นท์และจัดสัมมนาแบบครบวงจร

เราเชื่อในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และการสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ๆ

เทคโนโลยี โลกธุรกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการปรับวิธีการทำงาน วิธีคิด พัฒนาสินค้าคุณภาพดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

การจัดงานอีเว้นท์และจัดสัมมนา ตอบโจทย์พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม ในยุคที่เน้นการแบ่งปัน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning บุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กรย่อมต้องพัฒนาและศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาต่อยอดและปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการเข้าร่วมงานสัมมนานั้น ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การจัดสัมมนาและอีเว้นท์เป็นการโปรโมทองค์กร สินค้าและบริการที่ได้ผลในวงกว้าง หากมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง ผลงานสัมมนาที่ผ่านมา

โครงการ Study8 Seminar Series: การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ อาคารสยาม อินโนเวชั่น ดิสทริค ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน